Сфери досліджень

1. Соціальний стан та соціальні зміни в суспільстві:

 • Права людини
 • Охорона здоров’я
 • Освіта
 • Гендерна рівність
 • Соціальні стандарти
 • Культурний розвиток

2. Моніторинг діяльності влади:

 • Стан корупції в Україні
 • Реформа ЖКГ

3. Розвиток незалежних медіа:

 • Журналістські розслідування
 • Нові медіа
 • Доступ до інформації
 • Медіа освіта
 • Контент аналіз

Areas of research

1. Social status and social changes in society:

 • Human Rights
 • Health
 • Education
 • Gender equality
 • Social standards
 • Cultural development

2. Monitoring of government activity:

 • Corruption in Ukraine
 • Housing Reform

3. Development of independent media:

 • Investigative journalism
 • New media
 • Access to information
 • Media literacy
 • Content analyses